Pilehusets historie

Demenscentret Pilehuset åbnede i 2000, som et dagtilbud til borgere med demens i Københavns Kommune.
Siden da er Pilehuset udvidet, så det i dag rummer både almindelige plejehjemsboliger og specialiserede
botilbud til mennesker med demens. Demenscenteret Pilehuset er et sammenhængende og målrettet tilbud til
borgere med en demenssygdom og deres pårørende.

Fire kerneområder

Højhuset og støtte/være
Højhuset rummer 37 almene plejehjemsboliger/beskyttede boliger, mens støtte/være rummer 16 daghjemspladser for hjemmeboende borgere med en demenssygdom, som har brug for meningsfuld aktivitet i løbet af dagen. Fælles for højhuset og for støtte/være er, at det er den del af huset, hvor borgerne generelt har flest ressourcer.
Personaleleder i enheden er sosu-assistent Kirsten Venbjerg, faglig leder er sygeplejerske Jennie Wilson
Demensenheden
Demensenheden rummer 33 pladser for borgere med ”almindelig” demens, dvs. demens som i symptombilledet minder om en Alzheimers demens (men der kan også være tale om borgere, som lider af Lewy Body demens eller vaskulær demens).
Personaleleder i enheden er assistent Kristina Nielsen, faglig leder er sygeplejerske Lone Vistisen.
Specialenheden
Vores FT-enhed rummer 16 pladser for borgere med frontotemporal demens, mens vores HC-enhed rummer 16 pladser for borgere med Huntingtons sygdom.
Fælles for visitationen til demensenheden og til specialenheden er, at borgerne udover at have moderat til svær demens, også er kendetegnet ved at have tilstødende problematikker udover deres demenssygdom og at de derfor vanskeligt kan rummes på almindelige plejehjem eller demenscentre.
Personaleleder i enheden er assistent Tine Krintel, faglig leder er assistent Jytte Hansen
Udviklingsenheden
Navnet udviklingsenheden dækker over, at denne enhed rummer Pilehusets to nyeste enheder – enheder som stadig er under udvikling, idet vi udvikler og beskriver nye koncepter og metoder.
Vores sanseenhed startede op i 2010 og rummer 7 pladser for borgere, som er allerlængst i deres demenssygdom, og som derfor nærmest kun har sansernes brug tilbage. Ofte har der været tale om borgere som tidligere har været på vores demensenhed eller i vores specialenhed, men som vi vurderede ville profitere af en mere målrettet indsats i relation til sansestimulering og mulighed for sanseintegration. Vi har opnået spændende resultater ved målrettet at stimulere borgernes sanser (ved kuglebad, kædedyner, sansegynge, dybdegående massage, smagsstimuli eller lign), og flere borgere har genvundet funktioner (fx talefunktionen) efter at de er flyttet til sanseenheden.
Vores vurderingsenhed rummer 16 midlertidige pladser til borgere, som skal vurderes. Borgerne kommer fx fra eget hjem, fra hospital eller fra andre plejehjem, hvor de ikke trives optimalt, og hvor man derfor anvender vurderingsenheden til i løbet af ca. 3-6 uger at vurdere hvor borgerne vil trives bedst ift. et fremtidigt botilbud. Vurderingsenheden blev opstartet som en del af Københavns kommunes projekt ”overgangsmodellen”, hvor man undersøgte, hvordan man laver de bedste overgange for borgere, så borgeren i løbet af sit demenssygdomsforløb oplever sammenhængende borgerforløb. Derfor tager medarbejderne på vurderingsenheden i det daglige ud og vejleder personalet på det plejehjem, hvor borgeren fremadrettet skal bo, og viser de tips og tricks der er uundværlige i forhold til at skabe en god hverdag for borgeren.
Et andet fagligt udviklingspunkt for vurderingsenheden er at udvikle arbejdsredskaber og arbejdsmodeller for hvordan man laver den gode vurdering af ny-indflyttede borgere ud fra teorien omkring personcentreret omsorg, så man afdækker både somatiske, psykologiske, pædagogiske, aspekter af borgerens demensudtryk og tilrettelægger omsorgen efter dette.
Personaleleder på enheden er assistent Katja, faglig leder er ergoterapeut Anne Christoffersen. Lena Blom er teamleder på sanseenheden

Fælles arealerne

Alle enhederne i Pilehuset har adgang til hyggelige, aflukkede haver eller terrasser af forskellig størrelse og karakter.
Udendørsarealer er steder vi kan bruge til både aktivt eller afslappende samvær. Vi kan f.eks. plante
blomsterkrukker, plukke krydderurter, drikke kaffe eller grille vores mad på en varm sommerdag.
I haven ved Demensenhederne og aktivitetsenheden er der blandt andet et springvand, en herregårdsgynge
og en trappebro, som kan bruges til at vedligeholde sanser, muskulatur og balance.
Langs et vinduesparti er der også en voliere, så du kan sidde både uden for og indendørs og kikke på fuglene.
Ved FT og Støttevære enhederne er baghaven fyldt med bærbuske, krydderurter, et lille orangeri og en iskiosk.
Haverne rummer tilsammen mange muligheder sanseoplevelser, og er steder vi bruger både forår, sommer og efterår,
til praktisk og hyggeligt samvær.